Poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště ZŠ Oskol Kroměříž pracuje podle vyhlášky 72/2005 ve znění novelizace z 1. 9. 2016.

Školní poradenské pracoviště je otevřeno pro žáky, jejich rodiče i pedagogy. Práce této instituce se řídí určitými pravidly. Jeho fungování u nás zajišťuje několik pedagogů - odborníků v daném oboru, se kterými je nutné si sjednat schůzku.

(V době od 7.15 do 15.00 hodin je možno získat informace na telefonním čísle 573 331 188. Před vyučováním a v době přestávek vás spojíme také s pedagogy v kabinetech.)

Poskytujeme poradenství v těchto oblastech:

  • zkvalitnění péče o žáky s potřebou podpůrných opatření, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci těchto dětí
  • prevence sociálně-patologických jevů (závislosti, agresivita, šikana, rasismus, sexuální výchova atd.)
  • vytvoření systému včasného odhalování problémových projevů chování ve škole
  • omezení školní neúspěšnosti a předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, průběžná a dlouhodobá péče o děti se špatným prospěchem
  • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
  • poskytování služeb kariérového poradenství společně s kariérovým vzděláváním a poskytováním informací o možnostech kariérového uplatnění po ZŠ
  • prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními (KPPP, SVP, SPOD, Policie ČR... )

Ing. Mgr. Radka Jurečková - školní psycholog (problémové chování ve škole i v mimoškolním prostředí, projevy rizikového chování žáků, posilování pozitivního školního klima)

Mgr. Eva Trlicová - výchovná poradkyně pro I. stupeň, vedoucí Centra kolegiální podpory (integrace a inkluze, pedagogická diagnostika, speciálně-pedagogické poradenství, spolupráce s KPPP, SVP, OSPOD atd.)

Mgr. Soňa Valentová – výchovná poradkyně pro II. stupeň, kariérová poradkyně (integrace a inkluze, pedagogická diagnostika, projevy rizikového chování žáků, poruchy chování, spolupráce s KPPP, SVP, OSPOD atd.)

Mgr. Eva Jačková - školní metodik prevence (prevence rizikového chování žáků)

Mgr. Terezie Dvořáčková – speciální pedagožka (vedení hodin speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence, speciálně pedagogické poradenství)

S veškerými dotazy a problémy se můžete obracet také na vedení školy a na třídní učitele.

Metodické pokyny a další informace pro pedagogy i rodiče.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

rodičovská linka: 840 111 234
linka bezpečí: 116 111

http://chat.linkabezpeci.cz   
pomoc@linkabezpeci.cz                                           

Dona linka – pro oběti domácího násilí:
251 511 313      
dona.linka@bkb.cz

Policie ČR: 158

http://aplikace.policie.cz/hotline/
http://www.horkalinka.cz  

Hlášení nevhodného či nezákonného obsahu na internetu

http://www.ditevohrozeni.cz

Občanské sdružení Povídej:

327 511 111
http://linkaduvery@kh.cz

Přehled aktérů sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny v ORP Kroměříž

Řešení záškoláctví v ORP Kroměříž a možnosti spolupráce při prevenci