Připravujeme se do školy

Úvod

Vážení rodiče, vítáme Vás v rubrice Připravujeme se do školy. Tato rubrika slouží zejména pro rodiče dětí, které navštěvují předškolní oddělení mateřské školy a chystají se na povinnou školní docházku.

Tyto stránky jsou primárně koncipované pro úspěšné zvládnutí zápisu na naší škole. Taktéž by měla posloužit k bezproblémovému a úspěšnému startu v povinné školní docházce. Celá příprava je rozdělena na osm týdnů.

Každý týden můžete u svého dítěte rozvíjet určitou oblast (jemnou motoriku, předmatematické schopnosti, vizuomotoriku, zrakové vnímání aj.), kterou je potřeba před nástupem do školy rozvíjet. Přejeme Vám mnoho úspěchů!

 Jak pomoci předškolákovi?

 Snažte se vytvářet sociální situace, kdy se dítě učí komunikovat s jinými lidmi ve svém okolí a používat základní společenská pravidla (pozdravit, poděkovat, poprosit, vyřídit drobný vzkaz).

Čtěte a vypravujte mu, nic nenahradí lidské slovo a osobní kontakt. Rozvíjí tak u něj slovní zásobu.

Poskytujte svému dítěti soustředěnou pozornost – při konverzaci s ním se nezabývejte jinou činností, projevujte o něj zájem.

Dávejte dítě malé úkoly (úklid nádobí, chystání příborů, vynášení odpadků). Snažte se u něj rozvíjet samostatnost a zodpovědnost.

Podporujte u něj rozvoj poznání z oblasti života lidí, zvířat a rostlin. Správný předškolák by měl znát celé své jméno (jméno a příjmení), znát jména svých rodičů a přesnou adresu domova (ulici i číslo popisné).

Používejte vhodné hry, které rozvíjí jemnou motoriku( stavebnice, skládačky, puzzle a jiné).

Zároveň rozvíjejte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za. Např. kdo stojí za tebou? Kdo stojí před tebou? Kdo stojí vedle tebe? Kdo stojí vpravo? Kdo stojí vlevo? Významně to ovlivňuje základy při prvopočátečním čtení, psaní a počítání.

Rozvíjejte u dítěte kladný vztah k pohybové aktivitě a zdravému stravování.

Připravujte děti na změny denního rozvrhu související se školní docházkou (ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní). Připravujte dítě na to, co ho čeká.

Své dítě nestrašte nikdy školou, o škole hovořte kladně.

1. Grafomotorika (1. týden)

První týden se zaměříme na oblast grafomotoriky.

Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.

Během vypracovávání pracovních listů by mělo dítě držet tužku správně ( mít správný špetkovitý úchop), tj. dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím. Pozor na křečovité držení tužky! Tahy jsou při kreslení plynulé, dbát na optimální přítlak na psací náčiní. Doporučujeme také zakoupení trojhranné tužky, ta nutí dítě ke správnému držení psacího náčiní. Při obtahování spirál dbáme na to, aby dítě začínalo od středu spirálky. U ostatních úkolů vždy ve směru šipky.

2. Zrakové vnímání a zraková percepce (2. týden)

Ve druhém týdnu se s Vašimi předškoláky zaměříme na oblast zrakového vnímání.

Zvládnutá oblast zrakového vnímání je velmi podstatná při výuce psaní písmen, slabik, slov, číslic a čísel. Při oslabení této oblasti si děti často zaměňují tvarově podobná písmena i číslice.

V následujícím pracovním listu s dítětem pojmenujte jednotlivé geometrické tvary (čtverec, kruh, trojúhelník a obdélník). Stejné spojte čarou a vymalujte toutéž barvou.

Ve druhém pracovním listu vyhledáváme shodné obrázky. Shodné obrázky si děti mohou barevně vyznačit. Při těchto úkolech je důležité postupovat od nejjednodušších po složitější.

Ve třetím pracovním listu vyhledáváme jeden odlišný obrázek v řadě. Odlišný obrázky označíme.

Ve čtvrtém pracovním listu určujeme rozdíly ve dvojicích obrázků. Shodné dvojice obrázků označíme.

3. Orientace v prostoru (3. týden)

V dalším týdnu se zaměříme na prostorovou orientaci. S dítětem procvičujeme pojmy nahoře, dole, vpravo, vlevo, vpřed, za, pod, nad – významně tím ovlivníme základy při prvopočátečním psaní, čtení a počítání. 

Pojmy můžeme cvičit v pracovním listu č. 3 A orientace v prostoru. Taktéž přímo na dítěti. (Co máš nad hlavou? Co je za tebou? Co je před tebou? Kdo stojí vpravo? Kdo stojí vlevo?)

U této aktivity budeme potřebovat vršek. Dítě bude samo aktivně umísťovat vršek do volných okýnek. Například nahoře vpravo, vlevo dole, vpravo dole a pod...

Ve druhém pracovním listu dítě pracuje dle podle pokynů šipek. Snažíme se o pečlivé provedení.

Ve třetím pracovním listu bude práce obtížnější – dítě pracuje podle pokynů. Spoj tečku vlevo nahoře s tečkou vpravo dole, spoj tečku vlevo dole s tečkou vpravo nahoře, zespodu nahoru. V posledním řádku pokyny střídáme.

Ve čtvrtém a posledním pracovním listu dítě dokončí řadu geometrických útvarů – procvičíme nejen správné pojmenování základních tvarů, ale i logické dokončení řady. V případě zájmu si dítě může geometrické tvary vymalovat.

4. Rozvoj matematických schopností (4. týden)

V dalším týdnu se zaměříme na rozvoj předmatematických schopností, které rovněž slouží k rozvoji logického myšlení.

Dítě by mělo mít osvojená pravidla, podle kterých porovnání určité předměty. Dítě dovede ve svém okolí třídit předměty podle určitých kritérií (barva, tvar, velikost).

Předškolák by měl umět mechanicky napočítat do deseti (vyjmenuje řadu čísel od jedné do deseti, počítá správně na prstech). Dovede spočítat řadu předmětů do sedmi.

V prvním pracovním listu seřadí obrázky podle velikosti, ukáže nejmenší a největší prvek. Dále určí první a poslední prvek v řadě. Na poslední stránce rozhodne, kde je více zvířátek.

Ve druhém pracovním listu přiřadí ke každému obrázku správný počet vyjádřený číslem.  Dítě by mělo mít představu o čísle. Rozumí tomu, že určitá číslovka vyjadřuje určité množství.

Ve třetím pracovním listu dítě správně spočítá předměty, vzájemné množství porovná. Ptáme se otázkou. Na kterém obrázku je více? Kde jich je méně? Eventuálně stejně.

V posledním pracovním listu dítě namaluje stejný počet puntíků, jako je počet prvků. V dalším o jeden puntík více. V posledním úkolu dítě namaluje o jeden puntík méně. Dítě by mělo znát pojmy, o jeden více, o jeden méně a pojem stejně.

5. Rozvoj sociálních schopností (5. týden)

V pátém týdnu se vrhneme na úkoly, které se dotýkají sociální oblasti a rozvoji slovní zásoby a komunikace.

Pokyny k práci s dítětem jsou uvedeny na každém pracovním listě.

Pokuste se vytvářet sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňuje základní společenská pravidla (pozdraví, poprosí, poděkuje), nebojí se komunikace ve známém prostředí, vyřídí drobný vzkaz, umí se představit, ví, kde bydlí, zná svůj věk aj.

6. Pohybové aktivity, rozvoj hrubé motoriky (6. týden)

V následujícím týdnu se budeme zabývat rozvojem pohybových aktivit, která úzce souvisí s rozvojem hrubé motoriky. Hrubá motorika zahrnuje obratnost celého těla. Jedná se o pohyby a oboustrannou souhru velkých svalových skupin, které procvičujeme například při běhu, poskocích či hrou s míčem. Ačkoliv to tak nevypadá, hrubá motorika úzce souvisí s artikulací a rozvojem mluvení.

Své pohybové dovednosti děti rozvíjejí při různých aktivitách, jako jsou jízda na kole, jízda na koloběžce, plavání, spontánní běhání venku, jízda na bruslích či zdolávání prolézaček.

7. Předmatematické schopnosti (7. týden)

V předposledním týdnu se budeme zajímat o rozvoj předmatematických představ se zaměřením na geometrické tvary a jejich pojmenování (kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník).

Budoucí výsledky v matematice do jisté míry závisí na rozumových předpokladech. Kvalitní rozumové dispozice však nemusejí automaticky signalizovat úspěšnost v matematice. Můžeme tedy naznačit, že se snažíme o podporu rozvoje myšlení u předškolního dítěte.

V prvním pracovním listě budeme s dítětem vyhledávat základní geometrické tvary a vybarvovat je podle pokynů (například vymaluj čtverec modře, všechny obdélníky zeleně). 

8. Vizumotorika (8. týden)

V posledním dílu našeho seriálu se podíváme na "zoubek" vizuomotorice.

Pod tímto pojetím si můžeme představit soulad oka, ruky a těla a manipulaci s předmětem na tomto základu vnímání. Vizuální koordinace slouží k dalšímu vývoji, který dítě potřebuje pro rozvoj čtení, psaní, spojení viděného a symbolu, orientaci na pracovní ploše a práci v prostoru.

Mezi vizuomotorické cviky patří například bludiště . Na další stránku jsme zařadili jednoduchý pracovní list, kdy dítě hledá cestu autíčka do garáže.

Dbáme na to, aby tahy tužkou byly vedeny v mezích cestičky, pokud dítě chce, může zajíždět s autíčkem tam i zpět. Oblíbeným cvikem může být i spojování bodů a vytváření jednoduchého obrazce, v našem případě jsou to jednoduché geometrické tvary.  Mezi další vizuomotorické cviky patří navlékání korálků, stavění kostek, třídění víček od PET lahví podle barvy….