Informace o škole

Milí rodiče

Potěší nás, pokud se rozhodnete pro zapsání vašeho dítěte k základnímu vzdělávání v naší škole. Poskytneme mu kvalitní výuku a přípravu na další vzdělávání, všestranný rozvoj schopností a dostatek prostoru pro zájmovou činnost v příjemném pracovním prostředí.

Jaká jsme škola

Jsme úplná základní škola v moderně vybavené pavilónové budově umístěné v klidném a zdravém parkovém prostředí na okraji sídliště Oskol. 

Profilujeme se několika významnými směry. Každoročně otevíráme třídy s prvky Montessori pedagogiky, které jsou v rámci českého hlavního vzdělávacího proudu unikátní. Jsme také školou podporující rozvoj tělesné zdatnosti žáků, od prvního ročníku přijímáme žáky do tříd s rozšířenou výukou TV se zaměřením na všeobecnou sportovní přípravu.

Co nabízíme žákům a jejich rodičům

 • Školní vzdělávací program, který vychází z nové strategie vzdělávání a soustředí se na uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě.
 • Nově vybavené třídy v samostatných pavilonech pro každý stupeň.
 • Školní družinu a stravování v budově školy. 
 • Pokračování vzdělávání žáků na druhém stupni beze změny školního prostředí. 
 • Dvě tělocvičny, nově rekonstruovaný sportovní areál a dopravní hřiště u školní budovy. 
 • Odborné pracovny pro jazyky, výuku fyziky, chemie, přírodopisu, informatiky, výtvarné a hudební výchovy.
 • Multifunkční školní dílny, cvičnou kuchyni a pěstitelský pozemek. 

Jaká je naše škola očima prvňáčků

 • Je učenější než školka.
 • Je velmi krásná, velmi velká a velmi barevná.
 • Je to nejlepší škola na světě, protože se tady nejlíp učíme.
 • Je to budova, kde se naučíme spoustu věcí a máme tu kamarády.
 • Škola je dobrá, protože tu máme zahradu, kde si hrajeme a cvičíme.

Proč si prvňáčci volí naši školu

Protože u nás máme

 • Klidné a prostorově nadstandartní prostředí.
 • Výbornou dopravní dostupnost pro dojíždějící žáky.
 • Výuku ve třídách s netradičním uspořádáním lavic a kobercem.
 • Výuku anglického jazyka od prvního ročníku. 
 • Bohatou nabídku kroužků a zájmových útvarů.
 • Školy v přírodě, netradiční výlety a exkurze.
 • Bohatou činnost školní družiny.
 • Možnost využívat vlastní moderní sportovní areál.
 • Výuku plavání a bruslení v bezprostřední blízkosti školy.

Vlastní dopravní hřiště v areálu školy.

Třídy s prvky Montessori pedagogiky

Pedagogika Marie Montessori tvoří ucelený a propracovaný vzdělávací systém, který plně respektuje vývojová období dítěte. Role učitele je postavena na nenápadném vedení a taktní pomoci. Děti se učí samostatnosti a sebeovládání. S každým dítětem se pracuje individuálně, děti se rozvíjejí dle jejich schopností a možností, což vyjadřuje i motto Montessori pedagogiky „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. 

V rámci přípravy na vstup do třídy s prvky Montessori spolupracujeme s Montessori odděleními školky na Mánesově ulici a Pracovnou s prvky Montessori pro rodiče a děti v Mateřském centru Klubíčko.

Rozvojové třídy s prvky Montessori pedagogiky na II. stupni

Třídní kolektivy přecházejí do rozvojových tříd s prvky Montessori pedagogiky na II. stupni. Úzce spolupracující týmy pedagogů zde vytvářejí podmínky pro rozvoj osobního potenciálu každého žáka a staví na principech formativního hodnocení. 

Třídy se zaměřením na sportovní průpravu na 1. stupni

 Na základě dlouhodobé tradice sportovních tříd na druhém stupni a na základě  propracovaného systému sportovní přípravy na prvním stupni otevíráme třídy se zaměřením na všeobecnou sportovní průpravu již od prvního ročníku.

Co nabízíme žákům sportovní třídy

 • Vytvoření kolektivu dětí se společnými zájmy.
 • Rozšíření hodinové dotace tělesné výchovy.
 • Pestré náplně hodin tělesné výchovy. 
 • Metodickou podporu školených trenérů.
 • Systém aktivit se sportovním zaměřením provázející žáky celým školním rokem. 
 • Spolupráci se sportovními oddíly ve městě.

Sportovní třídy na 2. stupni

Jsme škola s dlouhodobou systematickou prací v oblasti sportu a tělesné výchovy, s významnými sportovními úspěchy i v celorepublikovém měřítku.

V oblasti sportu máme našim žákům co nabídnout.

 • Výbornou zkušenost s minulými bezproblémovými kolektivy těchto tříd.
 • Pestré náplně hodin tělesné výchovy zacílené na všestranný rozvoj pohybových

schopností a dovedností bez preference jednostranného zaměření.

 • Zabezpečení výuky tělesné výchovy erudovanými učiteli s trenérskými kvalifikacemi

a zkušenostmi.

 • 4 - 5 hodin tělesné výchovy týdně.
 • Spolupráci se sportovními oddíly ve městě.
 • Strategickou polohu školy v bezprostřední blízkosti městských sportovišť.
 • Vynikající vlastní sportovní zázemí (atletický stadion, 2 tělocvičny).
 • Každoroční možnost účasti na lyžařském výcviku a sportovních soustředěních
  zaměřených na cykloturistiku, zážitkové aktivity, horskou a vodní turistiku.

Jak pracujeme se žáky s potřebou podpůrných opatření

Žákům, jejich rodičům, ale také všem pedagogům ve škole je k dispozici Školní poradenské pracoviště, které tvoří dvě výchovné poradkyně, školní psycholožka, školní speciální pedagožka a metodička prevence sociálně-patologických jevů. Máme navázánu velmi dobrou spolupráci s poradenskými zařízeními v našem regionu. 

Výuka cizích jazyků

Od 1. ročníku se všichni žáci učí anglický jazyk. Výuka probíhá v dělených skupinách s nižším počtem žáků a pod vedením aprobovaných učitelů. Žáci prvního a druhého ročníku absolvují základní kurz zaměřený na komunikační dovednosti a slovní zásobu. Od třetího do devátého ročníku je jazyk vyučován 3 – 4 hodiny týdně. Každoročně nabízíme našim žákům účast na intenzivním konverzačním kurzu s rodilými mluvčími. 

Od 7. ročníku se žáci vzdělávají v předmětu druhý cizí jazyk s dvouhodinovou týdenní dotací. Nabízíme jazyk německý nebo ruský.

Školní jídelna

Ve školní jídelně je dětem nabízena zdravá a chutná strava připravovaná v moderní, nově rekonstruované kuchyni. Sestává se z polévky, výběru ze dvou druhů hlavních jídel, ovoce nebo salátu a nápoje. Objednávky stravy se uskutečňují prostřednictvím kontaktních čipů na terminálu ve školní jídelně, nebo dálkovým přístupem přes internet. Měsíční výše úhrady je stanovena  podle množství odebraných jídel.

Školní družina

Školní družinu mohou navštěvovat žáci 1. až 3. ročníku v době od 6.30 do 7.40 a od 11.40 do 16.00 hodin. V jednotlivých odděleních je pod vedením vychovatelek pro žáky připravena velmi pestrá  zájmová činnost.

Výuka nejen ve škole

Žáci prvního stupně pravidelně vyjíždějí do škol v přírodě, pro žáky 6. ročníku je pak připravován adaptační kurz. Žáci prvního stupně a žáci sportovních tříd absolvují výuku plavání a bruslení  na plaveckém bazénu a zimním stadionu, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti školy. Součástí výuky na 1. stupni je i výuka dopravní výchovy na dopravním hřišti. Pro žáky obou stupňů organizujeme přírodovědné, vlastivědné a historické exkurze zaměřené na poznávání našich dějin, přírodních jevů, vývoje techniky, využití energetických zdrojů a ekologie. Žáci se také mohou zúčastnit zimních lyžařských kurzů a sportovních soustředění.

Kulturní vyžití žáků

Žáci se účastní divadelních představení a koncertů ve Zlíně nebo v Uherském Hradišti, kulturních akcí v Domě kultury v Kroměříži nebo zajímavých filmových představení. Škola vydává vlastní žákovský časopis Píšeme „os(š)kole“.

Úspěchy našich žáků

Žáci naší školy dosahují pod vedením pedagogů výrazných úspěchů v různých soutěžích a olympiádách. Nejvýznamnější jsou první místa v regionálních i celostátních kolech sportovních soutěží, ale také v soutěžích výtvarných a literárních.

Spolupráce s rodiči

Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni. Při škole pracuje Sdružení rodičů a přátel Základní školy Oskol a Spolek přátel Montessori. Tyto podpůrné rodičovské organizace mají nezastupitelné místo v systému spolupráce se zákonnými zástupci a veřejností a pod jejich záštitou probíhají ve škole zajímavé akce. Při škole pracuje funkční Školská rada.


Základní škola  s rozšířenou výukou tělesné výchovy
Základní škola  s Montessori výukou
Škola udržitelného rozvoje
Mezinárodní bezpečná škola
Skutečně zdravá škola
Finančně gramotná škola