Základní informace

Základní informace o školní družině platné ve školním roce 2023 - 2024

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáka.

Výchovně vzdělávací činnosti se realizují zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.

V letošním školním roce 2023/2024 je školní družina kapacitně naplněna a pracuje v pěti  odděleních. Všechna oddělení se nachází v 1. podlaží školy.

1.odděleníMagdálková Simona702 113 051magdalkova@zsoskol.cz
2. odděleníStoličková Vladimíra702 299 822stolickova@zsoskol.cz
3. odděleníKrčová Helena703 316 337krcova@zsoskol.cz
4. odděleníVentrčová Petra702 113 329ventrcova@zsoskol.cz
5. odděleníMajdová Dáša – vedoucí vychovatelka739 615 015majdovad@zsoskol.cz

Provoz školní družiny

Ranní družina: 6.30 – 7.40 – příchod žáka nejpozději do 7.20

Odpolední družina: 11.40 – 16.00

Po ukončení ranní družiny žáci odchází sami do jednotlivých tříd. Po skončení vyučování si žáky z 1. a 2. tříd převezme od třídních učitelů paní vychovatelka a společně odchází              do školní družiny a poté do školní jídelny. Žáky 3. tříd předává  třídní učitelka  paní vychovatelce, která společně s žáky odchází do školní jídelny. Odpolední činnost probíhá v jednotlivých odděleních školní družiny. Provoz končí v 16.00, žáka je potřeba si do této doby vyzvednout.

K uvolnění žáka ze školní družiny je potřeba písemné omluvenky, nelze jej uvolňovat

na základě telefonického hovoru, po vzkazu dítěte ani prostřednictvím emailu. Žádost o uvolnění ze školní družiny bude obsahovat datum a čas odchodu, zda bude žák/ žákyně odcházet sám/sama nebo v doprovodu a podpis zákonného zástupce.

Pokud dojde v průběhu školního roku ke změně v odchodu žáka ze školní družiny, je nutné informovat paní vychovatelku a provést změnu v zápisovém listu, taktéž hlásit změnu telefonního čísla a bydliště.

Pokud žák ukončuje docházku ve ŠD, je potřeba vyplnit žádost o odhlášení ze ŠD. Tiskopisy najdete na stránkách školy.

Ve ŠD pravidla používání mobilních telefonů a ostatních zařízení (chytré hodinky) určuje vychovatelka. Je zakázáno hrát hry na mobilních telefonech. Hračky z domova si žáci nosí

na vlastní odpovědnost a není dovoleno si hračky ve školní družině měnit s ostatními žáky. Předejdeme tím mnohým nedorozuměním mezi žáky a zákonnými zástupci.

Platba školní družiny:

V letošním školním roce 2023/2024 činí školné ve školní družině 200 Kč (od 1. 9. 2024 300 Kč) měsíčně. Stejná částka je i pro žáky, kteří navštěvují pouze ranní družinu.

Banka, číslo účtu:

Komerční banka Kroměříž, č. ú. : 27-1499500227/0100, variabilní symbol obdrží žák                na začátku školního roku.

Pravidelná zájmová činnost:

říjen až  březen – každé sudé pondělí bruslení na zimním stadionu v době 13.30 -14.30

říjen až červen 2x až 3x do měsíce v pátek plavání na krytém bazénu v době 13.00 – 14.00

1x za měsíc návštěva filmového představeni v kině Nadsklepí

kroužek sportovního tance -  pro přihlášené žáky v DK Kroměříž - každé úterý, doprovod zajišťuje p. učitelka Mgr. Barbora Kocmanová, návrat do ŠD do 15.00 

Nepravidelná činnost:

návštěva knihovny, výtvarných výstav v DK, dopravního hřiště, Muzea Kroměřížska, lezecké stěny – Slavia Kroměříž, preventivní besedy s PČR, exkurze moštárny, Železničního muzea v Kroměříži,  Rádia Kroměříž, hasičské zbrojnice, návštěva psího útulku Čápka, zábavně – naučný program Bezpečný pes, v jarních měsících venčení pejsků, dětský karneval,  interaktivní kouzelnická schow, divadelní představení pro ŠD v DK Kroměříž, zábavné odpoledne k MDD a  účastníme se dalších příležitostných akcí, které se v průběhu školního roku objeví nebo jsou ŠD nabídnuty.

Ostatní činnost v jednotlivých odděleních ŠD se odvíjí od celoročního plánu. Každý měsíc       p. vychovatelky nalepí žákovi do družinového deníčku plán akcí na příslušný měsíc.

Dáša Majdová, vedoucí vychovatelka ŠD

Vnitřní řád školní družiny