Základní informace

Základní informace o školní družině platné ve školním roce 2022 - 2023

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáka. Výchovně vzdělávací činnosti se realizují zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.

V letošním školním roce 2022/2023 je školní družina kapacitně naplněna a pracuje v pěti odděleních. Všechna oddělení se nachází v 1. podlaží školy.

1. odděleníMagdálková Simona702113051sigmundova@zsoskol.cz
2. odděleníStoličková Vladimíra608511476stolickova@zsoskol.cz
3. odděleníKrčová Helena703316337krcova@zsoskol.cz
4. odděleníVentrčová Petra702113329ventrcova@zsoskol.cz
5. odděleníMajdová Dáša – vedoucí vychovatelka739615015majdovad@zsoskol.cz

Provoz školní družiny

Ranní družina: 6.30 – 7.40 – příchod žáka nejpozději do 7.20

Odpolední družina: 11.40 – 16.00

Po ukončení ranní družiny žáci odchází sami do jednotlivých tříd. Po skončení vyučování si žáky z 1. a 2. tříd převezme od třídních učitelů paní vychovatelka a společně odchází do školní družiny a poté do školní jídelny. Žáky 3.tříd předává třídní učitelka paní vychovatelce, která společně s žáky odchází do školní jídelny. Odpolední činnost probíhá v jednotlivých odděleních školní družiny. Provoz končí v 16.00, žáka je potřeba si do této doby vyzvednout. 

K uvolnění žáka ze školní družiny je potřeba písemné omluvenky, nelze jej uvolňovat na základě telefonického hovoru, po vzkazu dítěte ani prostřednictvím emailu. Žádost o uvolnění ze školní družiny bude obsahovat datum a čas odchodu, zda bude žák/ žákyně odcházet sám/sama nebo v doprovodu a podpis zákonného zástupce.

Pokud dojde v průběhu školního roku ke změně v odchodu žáka ze školní družiny, je nutné informovat paní vychovatelku a provést změnu v zápisovém listu, taktéž hlásit změnu telefonního čísla a bydliště.

Pokud žák ukončuje docházku ve ŠD je potřeba vyplnit žádost o odhlášení ze ŠD. Tiskopisy najdete na stránkách školy.

Ve ŠD pravidla používání mobilních telefonů a ostatních zařízení (chytré hodinky) určuje vychovatelka. Je zakázáno hrát hry na mobilních telefonech. Hračky z domova si žáci nosí 

na vlastní odpovědnost a není dovoleno si hračky ve školní družině měnit s ostatními žáky. Předejdeme tím mnohým nedorozuměním mezi žáky a rodiči.

Platba školní družiny:

V letošním školním roce 2022/2023 činí školné ve školní družině 150 Kč měsíčně. Stejná částka je i pro žáky, kteří navštěvují pouze ranní družinu.

Banka, číslo účtu:

Komerční banka Kroměříž , č. ú. : 27-1499500227/0100, variabilní symbol obdrží žák na začátku školního roku.

Pravidelná zájmová činnost:

říjen až březen – každé liché pondělí bruslení na zimním stadionu v době 13.30 -14.30

září až červen 2x až 3x do měsíce v pátek plavání na krytém bazénu v době 13.00 – 14.00

1x za měsíc návštěva filmového představeni v kině Nadsklepí

SVČ – pro přihlášené děti keramika, geocaching - doprovod zajišťují paní vychovatelky, návrat do ŠD do 15.00

kroužek sportovního tance - pro přihlášené děti v DK Kroměříž - každé úterý, doprovod zajišťuje p. učitelka Mgr. Barbora Kocmanová, návrat do ŠD do 15.00

Nepravidelná činnost:

Návštěva knihovny, výtvarných výstav v DK, dopravního hřiště, Muzea Kroměřížska, lezecké stěny – Slavia Kroměříž, preventivní besedy s PČR, exkurze moštárny, Železničního muzea v Kroměříži, Rádia Kroměříž, hasičské zbrojnice, návštěva psího útulku Čápka, v jarních měsících venčení pejsků, dětský karneval, Den Země - Šipka, interaktivní kouzelnická schow, výtvarné odpoledne s malířem p. Dostálem, divadelní představení pro ŠD v DK Kroměříž, zábavné odpoledne k MDD a účastníme se dalších příležitostných akcí, které se v průběhu školního roku objeví nebo jsou ŠD nabídnuty.

Ostatní činnost v jednotlivých odděleních ŠD se odvíjí od celoročního plánu. Každý měsíc p. vychovatelky nalepí žákovi do družinového deníčku plán akcí na příslušný měsíc.

Dáša Majdová, vedoucí vychovatelka ŠD