Rada školy

Školská rada ZŠ Oskol, Kroměříž 

Školská rada ZŠ Oskol byla zřízena v souladu s ustanovením § 167 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2044 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání usnesením Rady města Kroměříže čj. 1890-10 dne 21. 4. 2005. Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

První zasedání Školské rady ZŠ Oskol, Kroměříž se konalo 13. 12. 2005, na kterém členové školské rady schválili jednací řád a zvolili předsedu a místopředsedu školské rady. 

Školská rada je šestičlenná, skládá se z dvou jmenovaných zástupců zřizovatele města Kroměříž, dvou volených zástupců pedagogických pracovníků školy a dvou volených zákonných zástupců žáků školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  • podává návrh na odvolání ředitele školy,
  • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Školská rada ZŠ Oskol se schází dvakrát ročně. V říjnu členové školské rady schvalují výroční zprávu o činnosti školy a v prosinci projednávají návrh rozpočtu školy na kalendářní rok.