Výchovná poradkyně pro II. stupeň

Vážení rodiče, milí žáci!

Ráda bych Vás informovala o tom, co všechno obnáší role a pozice výchovného poradce na 2. stupni naší školy.

Co mohu pro Vás udělat v případě, když máte nějaký problém, když potřebujete něco nepříjemného vyřešit ve škole, ve třídě, v rodině, v osobním životě… a hlavně se na koho mít obrátit, koho požádat o přesnější informaci nebo o pomoc.

Nejdříve mi prosím dovolte, abych se Vám představila. Jmenuji se Lívia Nagyová a pracuji jako VP na této škole již od roku 2000.

Mohu říct, že mám bohaté zkušenosti pedagoga a VP zároveň, možná jsem učila i někoho z Vás, rodičů...Vždy jsem se snažila o to, abych žáky vyzbrojila nejen vědomostmi v M a F, ale také radami do života a byla nápomocná při řešení některých i velmi vážných problémů.

Jako VP spolupracuji se školním metodikem prevence , s VP 1.stupně, s PPP, SVP, SPC, PČR, OSPOD, ÚP-KM…

Důležité části mé práce a poradenské činnosti jsou:
 • řešení konfliktů mezi žáky a vyučujícími
 • řešení vztahů mezi žáky a vyučujícími
 • sledovat školní docházku-nadměrná, neomluvená absence žáků
 • navrhnout a řešit přestup žáků do jiné třídy, do jiného školního zařízení
 • řešit náznaky šikany, kyberšikany
 • dát návrhy na doporučení vyšetření žáků v PPP, SVP, SPC
 • spolupracovat s poradnami a institucemi již výše vyjmenovanými
 • svolat výchovnou komisi v případě nutnosti
 • nabídnout rodičům a žákům individuální konzultace
 • organizovat exkurze na Úp, na SŠ, do vybraných podniků
 • poskytnout žákům a rodičům široké množství informací o systému vzdělávání a světě volby oboru a povolání, podpořit samostatné rozhodování žáků
 • umístit na webové stránky školy srozumitelně strukturované informace o přijímacím řízení, odkazy na užitečné weby, databázi škol a oborů…
 • realizovat besedy se zástupci různých povolání, rozhovory s absolventy SŠ..
 • doporučit žákům další podpůrná pracoviště, které může žák/ rodič v případě potřeby využít
 • informovat vedení a pedagogy škol o kariérovém poradenství, o výsledcích přijímacích zkoušek…
 • sdílet aktuální poznatky z oblasti kariérového rozvoje s ostatními pedagogy a jinými kariérovými poradci
Co bych chtěla realizovat?

Vytvářet a udržovat zdravé vztahy s žáky, jejich rodiči, ostatními pedagogy a dalšími poradci. Adaptovat do své praxe profesionální hodnoty a etické standardy, zvládat potencionální konflikty rolí a nejistotu.

Systematicky analyzovat případy žáků s ohledem na působení možných individuálních , organizačních, skupinových a sociálních faktorů.

Propagovat kariérové poradenství jako nástroj podporující rovnost a sociální spravedlnost.

Těším se na Vás a na spolupráci s Vámi!

poradce2@zsoskol.cz 

Mgr. Soňa Valentová – VP- 2.stupeň