Centrum kolegiální podpory

V letech 2017 - 2020 se škola Oskol stala jedním z Center kolegiální podpory inkluze, které metodicky podporovala Univerzita Palackého v Olomouci.

V letošním kalendářním roce připravujeme ve spolupráci s městem Kroměříž navazující program, který bude zaměřený na problematiku žáků s vyššími stupni podpůrného opatření a s různými typy postižení, práci asistentů pedagoga a vyučujících těchto žáků.

Na půdě školy zorganizujeme setkávání kolegů několika základních škol, kteří pracují se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami integrovanými v běžných třídách, nabídneme také návštěvu ve školách a zařízeních, zřízených podle §16 a besedu s odborníky pracujícími se žáky s různými typy postižení.

V rámci pracovních schůzek si za účasti odborníků z praxe budou vyměňovat zkušenosti kolegové motivovaní co nejefektivněji pracovat v této rychle se rozvíjející oblasti školství.

V rámci jednotlivých setkání se jejich účastníci budou seznamovat s již vytvořenými metodikami, návody a soubory praktických zkušeností, které byly transformovány do podoby respektující platnou právní úpravu a z ní vyplývající model poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Zároveň bychom rádi přenesli novinky z tohoto oboru do praxe při práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami.

Tento cíl projektu reaguje na poptávku pedagogů po metodické podpoře společného vzdělávání.

Na setkáních bývají prodiskutovány a hodnoceny různé formy podpůrných opatření a identifikovány ty nejefektivnější, použitelné v prostředí české školy.

Pracovní schůzky probíhají jednou za měsíc. Bývají zaměřeny na práci se žáky s různými druhy postižení v rámci reálného školního prostředí a poskytují nejen metodickou podporu ze strany odborníků, ale i výměnu zkušeností učitelů popř. asistentů pedagoga, pracujících s těmito žáky.

Účastníci mají možnost sdílet zkušenosti z práce se žáky s poruchami chování, poruchami učení, narušenou komunikační schopností, sociálním a zdravotním znevýhodněním a s poruchou autistického spektra. V průběhu setkávání se mají možnost seznámit s náplní práce OSPOD a ujasnili si kompetence při řešení problémů žáků ze sociálně slabého prostředí. Velmi kladně bývá hodnoceno i téma týkající se vzájemné spolupráci učitelů a asistentů pedagoga.

V rámci projektu byla zprostředkována návštěva školy pro žáky s kombinovanými vadami a opět připravujeme i schůzku v Základní škole 1. máje, kde jsou zřízeny třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle §16 školského zákona.

V rámci těchto setkávání nabízí naše škola kolegům seznámení se alternativními třídami s prvky Montessori, které jsou v ZŠ Oskol otevírány.

Mgr. Eva Trlicová