Speciální pedagožka

Od 1. 9. 2018 se Školní poradenské pracoviště rozrostlo o služby speciální pedagožky.

Mgr. Terezie Dvořáčková – speciální pedagožka (vedení hodin speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence, speciálně – pedagogické poradenství)

Vážení rodiče, milí žáci,
jako speciální pedagog ZŠ Oskol pracuji od roku 2018. Rodičům a učitelům nabízím konzultace v oblasti
speciálních vzdělávacích potřeb dětí. 

Obracet se na mě mohou samozřejmě i samotné děti. Vykonávám činnosti zaměřené na podporu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, především se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie), s narušenou komunikační schopností
(vývojová dysfázie), s ADHD, ADD a autismem.
Při své práci s dětmi preferuji individuální, laskavý, intuitivní a nenásilný přístup k učení a překonávání
vzdělávacích problémů. 

Využívám velkou škálu nejrůznějších pomůcek a her, které napomáhají dětem k
učení hravou a zábavnou formou. Snažím se, aby děti se speciálními vzdělávacími potřebami zažívaly ve
škole úspěch.
Má práce školního spec. pedagoga spočívá v následujících činnostech:
• vedu hodiny speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence,
• vedu záznamy ze své činnosti s dětmi s podpůrným opatřením,
• provádím primární speciálně pedagogickou diagnostiku u dětí s výukovými problémy,
• vyhledávám žáky s potřebou podpůrných opatření,
• podílím se na vytváření podpůrných opatření v rámci školy,
• podílím se na tvorbě individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory,
• podílím se na vyhodnocování podpůrných opatření a doporučení případných změn,
• spolupracuji s poradenskými zařízeními (PPP, SPC),
• spolupracuji v rámci školy s výchovnými poradci a školní psycholožkou,
• spolupracuji s učiteli na realizaci a vyhodnocení podpůrných opatření,
• zajišťuji speciální učebnice, kompenzační a didaktické pomůcky pro děti,
• poskytuji metodické vedení učitelům dětí s podpůrným opatřením,
• poskytuji konzultace rodičům, dětem a učitelům,
• vedu edukativně-stimulační skupinky pro předškolní děti s odkladem povinné školní docházky,
• účastním se zápisu dětí do prvních tříd.
V případě zájmu o konzultace se na mě můžete obrátit prostřednictvím emailu:
spec.pedagog@zsoskol.cz
                                                              Těším se na setkání.
                                                                     Terezie Dvořáčková

Pod následujícími odkazy najdete informace o jednotlivých druzích vývojových poruch učení a chování:

Dyslexie
Dysgrafie
Dysortografie
Dyskalkulie
ADHD
Vývojová dysfázie
Odraz specifických poruch ve výuce