Výchovná poradkyně pro první stupeň

Jmenuji se Eva Trlicová a na základní škole Oskol pracuji jako učitelka na 1. stupni více než 25 let, jako výchovná poradkyně už téměř 20 let. Vystudovala jsem učitelství (speciální pedagogiku se státní zkouškou z logopedie) a postgraduální studium - výchovné poradenství, 20 let jsem učila v dyslektické třídě.
 

Co je náplní mé práce:

● už před nástupem žáků do 1. tříd mohu rodičům poradit, jak nejlépe zvládnout nástup prvňáčka do školy - můžeme v případě potřeby nastavit pro žáky se specifickými
vzdělávacími potřebami podpůrná opatřeni podle doporučení školských poradenských zařízení
● podílím se na zápisu budoucích prvňáčků
● při nástupu do školy jako školní logoped navštívím žáky v 1. třídách a po depistáži v případě potřeby navrhnu vhodnou logopedickou péči
● v logopedickém kroužku jedenkrát týdně v průběhu 1. třídy docvičujeme se žáky správnou výslovnost hlásek, v případě větší logopedické vady doporučím další péči ve speciálně pedagogickém centru pro žáky s narušenou komunikační schopností
● rodiče žáků 1. stupně mohou využít konzultace vždy, když potřebují projednat problémy se vzděláváním, chováním popř. zdravotními problémy svých dětí, problémy v rodině nebo ve skupině vrstevníků
● navrhuji ve spolupráci s vyučujícími, školním speciálním pedagogem, školním psychologem, metodikem prevence a vedením školy postup řešení problémů, zajišťuji vyplnění a doručení potřebné dokumentace před vyšetřením v PPP, SPC
nebo ve SVP
● po vyšetření a vypracování Doporučení ŠPZ kontaktuji rodiče, probereme doporučená podpůrná opatření - pak koordinuji práci odborníků zajišťujících péči o žáka ve škole i mimo ni
● navrhuji a řeším přestup žáka do jiné třídy nebo školy
● úzce spolupracuji s výchovnou poradkyní pro 2. stupeň zvláště při přechodu žáků na 2. stupeň
● spolupracuji s PPP při práci s nadanými žáky
● řeším případy šikany, kyberšikany nebo podezření na šikanózní chování

● zajišťuji také spolupráci s OSPOD - řešení nadměrné nebo neomluvené absence, sociálně problematického prostředí, v případě potřeby svolávám výchovnou komisi při řešení výchovných problémů žáků
● poskytuji konzultace a poradenské služby pedagogickým pracovníkům školy
● úzce spolupracuji s asistenty pedagoga
● jako metodik Centra kolegiální podpory zajišťuji další vzdělávání pro pedagogy v oblasti inkluzivního vzdělávání
● předávám také novinky z inkluzivního vzdělávání kolegům
● spolupracuji s dalšími institucemi: (PČR, odborní lékaři, kliničtí psychologové, Rodinné centrum...)
Vždy v úterý odpoledne od 13,00 do 15,00 hod. jsem k dispozici rodičům - nebo po dohodě i v jiném čase. Ale nejen rodičům, na mé dveře mohou zaklepat i žáci - kdykoli během vyučování nebo ráno po půl osmé.

Kontakt: poradce1@zsoskol.cz
Těším se na Vás a na naši spolupráci.
Mgr. Eva Trlicová, výchovný poradce pro 1. stupeň