Proč Montessori?

Proč Montessori? 

Vyučovací metoda Montessori je založena na výsledcích mnohaletých průzkumů vývoje dětí. Montessori jako výchovná a vzdělávací metoda je založena na realistickém porozumění kognitivního, emočního a smyslového vývoje dítěte. 

Učitel je zejména v roli rádce a pomocníka, který děti důkladně pozoruje, aby zachytil okamžik, kdy je dítě připraveno přijmout nové vědomosti. 

Každé dítě postupuje podle svého tempa, odpadá tak stres z nedostatku času. Nadanější děti mohou postupovat rychleji, aniž by omezovaly ty, které potřebují určité učivo ještě více opakovat a procvičovat. Děti pracují především na základě své vnitřní motivace, posouvají se od lehkého ke složitějšímu. 

Mezi dětmi je odstraněna nezdravá rivalita, jsou cíleně vedeny k toleranci. Hlavní důraz je kladen na individuální přístup k výuce. Nejdůležitější je rozvoj dětí jako sebevědomých a zvídavých bytostí v prostředí podporujícím nezávislost a vzájemnou úctu. 

Montessori v naší škole

Na naší škole fungují téměř v každém ročníku třídy s prvky Montessori. Vzdělávání vychází z poznání a respektování dítěte a jeho potřeb. Každá třída Montessori pracuje v prostředí, ve kterém si děti samostatně vybírají ze škály přitažlivých Montessori pomůcek a materiálů. 

Vyučování probíhá v blocích. V 1.-3. ročníku je výuka rozdělena na bloky od 8 do 9,30 a od 10 do 11,40 (12,30) hodin. Starší děti mají výuku v dvouhodinových blocích zaměřenou na jednotlivé vzdělávací oblasti. 

Nedílnou součástí výuky jsou doplňkové programy v Květné a Podzámecké zahradě, pravidelné výjezdy na farmu Lebedov, které umožňují dětem převést teoretické znalosti do praktické roviny. Častý pobyt v přírodě umožňuje dětem větší rozvoj smyslů a hlubší úroveň poznávání vlastním prožitkem. 

Připravené prostředí třídy

Vybavení a uspořádání našich tříd vyzývá k objevování a učení se. Touha zkoumat a poznávat je základ úspěšného učebního procesu. 

Učitel jako průvodce podporuje a podněcuje zájem dětí o získávání poznatků, o zkušenosti a o souvislosti. Vědomě vytváří prostor pro samostatné objevy dětí a pro jejich tvořivost, neméně důležitě dbá na utřídění a zapamatování získaných znalostí.

Dítě jako osobnost

Pro úspěšný vývoj a vzdělávání dítěte je důležité zohlednit jeho individuální potřeby, nadání a dispozice. Zároveň je důležité plně podpořit uvědomění si sounáležitosti s ostatními spolužáky, rodinou, obyvateli města nebo planety. 

Každé dítě vnímáme jako osobnost, proto je každý z nich veden k samostatnosti v soustředěné práci. Chyba je signál, že tudy cesta k výsledku nevede a je třeba hledat jiná řešení. 

Cestu k cíli vidíme v respektujícím, laskavém a důsledném jednání s dětmi, v práci s hranicemi a svobodnou volbou a v důležitosti spolupracujících principů. 

Proč si vybrat metodu Montessori?

„Pomoz mi, abych to dokázal sám“

 • Montessori je touha objevovat, zkoumat a zkoušet
 • Montessori znamená vědět, co děti potřebují
 • Montessori pomůcky, připravené prostředí a organizace práce umožňují dětemprožívat hluboké uspokojení z toho, co udělají
 • Montessori se soustředí na vývojové potřeby dětství
 • Montessori je partnerský přístup, vzáemný respekt, úcta i pravidla
 • Montessori průvodce (učitel) provází, podporuje, inspiruje
 • Montessori je vzdělání pro život
 • Montessori předává informace a poznatky propojeně, v souvislostech, děti mají velký prostor pro vlastní aktivitu a objevování
 • Montessori propojuje poznané s realitou, aplikuje vše, co se učíme do praxe
 • Montessori přirozeně zapojuje pohyb do výuky
 • Montessori je řád – vše má svůj začátek, protředek a konec
 • Montessori klade důraz na manipulaci, zkoumání a zapojování rukou do výuky. „Ruka je nástrojem ducha“