Naše cesta - naše Montessori

ZŠ Oskol – Montessori třídy

Od školního roku 2015/2016 jsou na Základní škole Oskol pravidelně otevírány 1. třídy s prvky Montessori . V současné době pracují žáci v pěti třídách s prvky Montessori pedagogiky na první stupni a dvou na druhém stupni.

Ve třídách se pracuje  s nižším počtem žáků (15 – 24). Montessori kurikulum pro základní školu je postaveno na vzájemné propojenosti světa a souvislostí života v přírodě a společnosti. Výuka je založena na individuálním přístupu, žáci se učí svým vlastním tempem. I když dělají ve třídě rozdílné činnosti, vůbec se neruší, dokáží se soustředit na svoji vlastní práci. Nová metoda přináší volnější styl výuky, kdy žáci v podstatě sami získávají bádáním nové poznatky. Žáci pracují se speciálními Montessori pomůckami, které rozvíjí jejich soustředění a umožňují jim správně pochopit podstatu problému. Děti jsou hodnoceny slovním hodnocením, učí se pracovat s chybou a s vlastní touhou po poznání.

V každé třídě prvního stupně učí jeden pedagog, který je proškolen v pedagogice Montessori. Ve třídách na druhém stupni probíhá výuka formou spolupráce více pedagogů, kteří na pravidelných schůzkách koordinují svoji činnost ve třídě. V 1., 2., 3.. a 7.  ročníku pracují asistentky.

https://eu.zonerama.com/ZSOskolKM/Album/8064129

Do 1. ročníku třídy s prvky Montessori jsou přednostně přijímány děti, které absolvovaly předškolní přípravu Montessori a mají ve škole staršího sourozence. Přijímáme žáky ze spádových i nespádových oblastí tak, jak to dovoluje kapacita třídy i školy.

Při přijímacím procesu probíhá opakované jednání se zákonnými zástupci s cílem rodiny žáků co nejlépe připravit na styl výuky a komunikace se školou.

Náklady na třídu s prvky Montessori jsou mnohonásobně vyšší než u běžných tříd z důvodu výroby Monessori nábytku a Montessori pomůcek.

https://eu.zonerama.com/ZSOskolKM/Album/8064131

Finance škola poskytuje z vlastních zdrojů, z podpory Města Kroměříže a z darů rodičů v rámci Spolku přátel Montessori. Výuka ve třídě s prvky Montessori je poskytována zdarma.