Zrealizované projekty

Šablony pro ZŠ Oskol


Od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 realizovala ZŠ Oskol projekt Šablony pro ZŠ Oskol Kroměříž (registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011534).

Projekt byl realizován v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného financování, šablony pro MŠ a ZŠ II.

Naplněním všech indikátorů škola získala dotaci 2 110 405,- Kč, která byla určena na podporu osobnostně profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu činnosti školního poradenského pracoviště prostřednictvím personálního posílení pozice školního psychologa, zřízení pozice školního asistenta ve školní družině a také na další vybavení školy.

Dílny ZŠ Oskol

Ve školním roce 2019/2020 jsme zrealizovali projekt zaměřený na modernizaci vybavení školních dílem. V rámci tohoto projektu bylo vybudováno 15 žákovských pracovišť kombinované dílny. Žákovská pracoviště tvoří nové pracovní stoly s multifunkčními svěráky. Dílna je dovybavena sadami nářadí pro jednotlivá pracoviště tak, aby každý žák měl k dispozici veškeré potřebné prostředky pro práci v rámci předmětu Člověk a svět práce.

Díky omyvatelným ochranným podložkám z ohebného skla je možné dílnu využívat k práci s keramickou hlínou.

Projekt Dílny ZŠ Oskol byl spolufinancován Zlínským krajem z programu Podpora vybavení dílen v základních školách. Celkové náklady projektu dosáhly částky 190 000,- Kč.

Vzdělaný žák – budoucnost Evropy

Cílem projektu realizovaného v letech 2012 – 2015 bylo vytvoření nových vzdělávacích materiálů, jejich využití ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu, zlepšení materiálního vybavení školy v oblasti informačních a komunikačních technologií, další vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich profesní růst, posílení interaktivního vztahu mezi učitelem a žákem, posílení péče o talentované žáky, ale také o žáky s podpůrnými opatřeními. Digitální učební materiály byly vytvořeny v předmětech český jazyk, dějepis, matematika, prvouka, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, výtvarná a hudební výchova. Použití nových výukových materiálů vedlo k zvýšení čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Do klíčových aktivit se zapojilo 17 pedagogických pracovníků. Na zabezpečení rozvoje školy byla využita částka 1 830 742 Kč.