Centrum kolegiální podpory (CKP-MAP) na naší škole

Už podruhé se stala naše škola střediskem Centra kolegiální podpory - místem, které zajišťuje setkávání pedagogů s odborníky v oblasti inkluzivního vzdělávání, výměnu a předávání zkušeností při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

V letech 2017 - 2020 byla tato setkání organizována s podporou Univerzity Palackého v Olomouci a s metodickou podporou Mgr. Jitky Jarmarové, vedoucí SPC Kroměříž, od letošního října pokračujeme s podporou města Kroměříž.

V tomto roce se potkáváme jednou měsíčně s asistenty pedagoga z pěti škol kroměřížského regionu - vždy se zaměříme na jednu z oblastí inkluzivního vzdělávání. Na každé setkání zveme odborníky, kteří se žáky pracují ve speciálně pedagogických centrech, pedagogicko - psychologické poradně, středisku výchovné péče. . . V říjnu jsme se zaměřili na práci se žáky s lehkým mentálním postižením, listopadové setkání se bude věnovat problematice práce se žáky s vývojovými poruchami chování. V tomto pololetí nás čeká ještě výměna zkušeností a odborné rady, jak pracovat se žáky s poruchou autistického spektra. Představíme také kolegům naše školské poradenské pracoviště, kde spolupracují a nabízí svou péči a pomoc žákům školní psycholog, speciální pedagog, metodik prevence sociálně patologických jevů a výchovný poradce. Ve druhém pololetí nám přislíbili spolupráci odborníci z kroměřížských zařízení zřízených podle paragrafu 16 odst. 9 školského zákona. Navštívíme ZŠ 1. máje Kroměříž, ZŠ a MŠ F. Vančury společně se SPC Kroměříž a Rodinné centrum při SVP Kroměříž. Určitě získáme cenné rady, jak pracovat se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. V naší škole pracují také třídy s prvky Montessori - s alternativním způsobem výuky. Našim kolegům nabídneme besedu s vyučujícími v těchto třídách a možnost seznámit se s prací se žáky ve třídách s jiným typem vzdělávání na naší škole.

Všechna setkání bývají doplněna o metodickou část - tipy a návody pro asistenty pedagoga, jak co nejlépe zvládat nejen přímou práci se žáky, ale také poskytovat co nejkvalitnější podporu učitelům a vychovatelům ve třídách.

Pevně věřím, že se tato setkání stanou přínosem pro další práci všech, kteří se do CKP zapojili a uplatní získané vědomosti ve své další práci.

Mgr. Eva Trlicová - výchovný poradce
metodik CKP