Projekty ZŠ Oskol

Autor: administrator <netusil(at)seznam.cz>, Téma: Projekty, Vydáno dne: 03. 02. 2013Projekty ZŠ Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace

 

Projekt Bezpečná škola

1.9.2010 – současnost

Cílová skupina: žáci 1. - 9. ročníku ZŠ

 

Škola je zapojena do mezinárodního projektu Bezpečných škol. Každé roční období si připraví žáci 2. stupně prezentaci ochrany zdraví při různých aktivitách jako prevenci úrazů. Prezentaci předvádí žákům 1. stupně a snaží se je naučit jako paní učitelky, jak se zachovat při úraze, jak poskytnout první pomoc, jak se chovat bezpečně doma, ve škole, na ulici a v silničním provozu.

Bezpečnost na podzim si připravili šesťáci pro druháky, zimu sedmáci pro páťáky, jaro osmáci pro třeťáky a léto deváťáci pro čtvrťáky.

Realizací projektu posilujeme kompetence k učení (Žáci samostatně ve skupinách vyhledávají a třídí informace o bezpečném chování v ročních obdobích.), kompetence komunikativní (Žáci prezentují svým spolužákům principy bezpečného chování, které si sami zpracovali jako výukový materiál formou textů a obrázků.), kompetence občanské (Žáci se učí řešit krizové situace a poskytnou pomoc při ohrožení zdraví člověka.).

 

Projekt Řemeslo – návrat ke kořenům

1.1.2010 – 31.8.2012

Cílová skupina: žáci 7. - 9. ročníku ZŠ

 

Projekt byl zaměřen na propagaci profesí, které chybí na trhu práce ve Zlínském kraji. Hlavním cílem projektu byla podpora zájmu žáků základních škol o studium technických oborů a řemesel. Žáci získali lepší informace pro svá rozhodnutí při výběru povolání.

Žáci osmých a devátých tříd navštívili v rámci projektu střední školy a vybrané podniky na Kroměřížsku s cílem podpořit výběr učňovských oborů.

V rámci projektu žáci prohlubovali kompetence k učení (Žáci realizovali vlastní nápady, probíhaly besedy s odborníky.), kompetence k řešení problémů (Žáci vyhledávali informace z různých zdrojů, třídili je a srovnávali.), kompetence pracovní a sociální (Žáci plnili týmové úkoly, diskutovali na různá témata k volbě povolání.), kompetence pracovní (Žáci se orientovali v aktuální nabídce řemeslných oborů na trhu práce.) .

 

Projekt Vzdělaný žák – budoucnost Evropy

3.9.2012 – 2.3.2015

Cílová skupina: žáci 1. - 9. ročníku ZŠ

 

Cílem projektu je vytvoření nových vzdělávacích materiálů, jejich využití ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu. Dále zlepšení materiálního vybavení školy v oblasti informačních a komunikačních technologií. Dále pak vzdělávání pracovníků a jejich profesní růst. Cílem je posílit interaktivní vztah mezi učitelem a žákem. Motivace žáka ke zlepšení studijních výsledků. Posílit péči o talentované žáky, ale také o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem je posilovat pozitivní vztahy v sociální skupině a rozvíjet kladné rysy mezilidských vztahů.

Digitální učební materiály budou vytvořeny v předmětech český jazyk, dějepis, matematika, prvouka, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, výtvarná výchova a hudební výchova. Použití nových výukových materiálů povede k zvýšení čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Do klíčových aktivit se zapojí 17 pedagogických pracovníků.

Na zabezpečení rozvoje školy se počítá s částkou v rámci projektu 1 830 742 Kč.

 

Projekt EU ŠKOLA HROU

 

Období realizace: únor 2011 – červen 2012

Cílová skupina: žáci 1. - 9. ročníku ZŠ

Cíl projektu: Zavádění ICT technologií do výuky všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů. V rámci realizace projektu byly vytvořeny produkty, kterými byli a budou podpořeni žáci základní školy.

Kompetence k učení: Úsilí o maximální efektivitu vyučování využíváním nových moderních technologií

 

 

Projekt ZDRAVÉ ZUBY

 

Období realizace: 2009 – současnost

 

Cílová skupina: žáci 1. – 5. ročníku ZŠ

Cíl projektu: Zlepšit zubní zdraví dětí a vytvořit tak předpoklad k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech. Motivovat všechny děti k návštěvě stomatologické ordinace.

Kompetence občanské: Uvědomělá péče o vlastní zdraví

 

 

Projekt HASÍK

 

Období realizace: 2010 – 2012

Cílová skupina: Žáci 1. – 5. ročníku ZŠ

Cíl projektu: Výchova a vzdělávání žáků základní školy v oblasti požární ochrany. Prostřednictvím besed a preventivních výukových materiálů vzbudit v dětech vztah k dané problematice a naučit je, jak mají mimořádným událostem předcházet, základním principům ochrany a chování v případě vzniku mimořádných událostí.

Kompetence občanské: Vedení žáků k zodpovědnému chování v situacích ohrožujících život a zdraví.

 

 

Projekt EU OVOCE DO ŠKOL

 

Období realizace: květen 2011 – dosud

Cílová skupina: žáci 1. – 5. ročníku ŽŠ

Cíl projektu: Přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Kompetence občanské: Učíme žáky uvědomovat si hodnotu vlastního života a zdraví

 

 

 

Projekt TVORBA NOVÝCH INTERAKTIVNÍCH MATERIÁLŮ PRO POTŘEBY VÝUKY ANGLICKÉHO JAZYKA V 1. – 3. ROČNÍKU ZŠ

 

Období: září 2012 – dosud

Cílová skupina: žáci 1. – 3. ročníku ZŠ

Cíl projektu: V projektu ESF a státního rozpočtu ZŠ dostali vyučující k dispozici materiály k výuce Aj od nejnižších ročníků ZŠ. Díky těmto materiálům je výuka cizího jazyka pestřejší, zábavnější, ale i dynamičtější a názornější.

Kompetence k učení: Usilovat o co největší efektivitu vyučování cizího jazyka. Využít co nejširší zdroje informací.

 

 

PROJEKT – KUDY KAM

 

květen 2012- současnost

 

 

PROJEKT – RAMPS VIP III

 

1.9.2012- současnost

 

 

 

PROJEKT – JAK PROŽÍT ŠTASTNÉ DĚTSTVÍ

 

1.9.2011-30.6.2012

 

 

 

PROJEKT- ETIKA DO ŠKOL

 

listopad 2012- současnost

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT- MY SENIOŘI

 

listopad 2012-současnost

 

 

 

 

 

PROJEKT - ČLOVĚK V TÍSNI, PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ

 

 

listopad 2012- současnost

 

 

pro žáky 2.st.

 

 

PROJEKT – K 1150 VÝROČÍ PŘÍCHODU BYZANTSKÉ MISE NA VELKOU MORAVU

 

listopad 2012- současnost

 

 

pro žáky 2.st.

 

PROJEKT – HLEDÁ SE PRŮVODCE PAMÁTKAMI UNESCO

 

listopad 2011 – duben 2012

 

 

pro žáky 2.st.